lineChartShow
tableShow

年均空氣污染物濃度趨勢 - 屯門

年份二氧化氮可吸入懸浮粒子微細懸浮粒子
2023403419
2022393218
2021443619
2020403420
2019474124
2018474226
2017464327
2016514427
2015484530
2014NANANA
2013NANANA
2012NANANA
2011NANANA
2010NANANA
2009NANANA
2008NANANA
2007NANANA
2006NANANA
2005NANANA
2004NANANA
2003NANANA
2002NANANA
2001NANANA
2000NANANA
1999NANANA
* 顯示的濃度單位是微克/立方米

年均空氣質素指數長期趨勢 - 屯門

年份二氧化氮可吸入懸浮粒子微細懸浮粒子
20231.01.71.9
20221.01.61.8
20211.11.81.9
20201.01.72.0
20191.22.12.4
20181.22.12.6
20171.22.22.7
20161.32.22.7
20151.22.33.0
2014NANANA
2013NANANA
2012NANANA
2011NANANA
2010NANANA
2009NANANA
2008NANANA
2007NANANA
2006NANANA
2005NANANA
2004NANANA
2003NANANA
2002NANANA
2001NANANA
2000NANANA
1999NANANA
手機版本 | 桌面版本
最近更新時間: 02:07 21-05-2024